Eragrostis infecunda

Common Name

Southern Cane Grass

Height to  
Eragrostis infecunda